RELATEED CONSULTING
相关咨询
查看我们更多服务
关闭右侧工具栏
无人机航摄
 
               服务内容

              ① 小区域三维实景地图影像的获取。

              ② 大比例尺地形图测绘的辅助影像的快速获取。

              ③ 用于环境监测、农林水监测、应急测绘服务。

              ④快速获取实景影像,为违法占地、违章建筑的调查取证。