RELATEED CONSULTING
相关咨询
查看我们更多服务
关闭右侧工具栏
工程测绘


   服务项目  
 
   ①控制测量:为区域规划与建设提供平面与高程控制点。
       提供区域内各种坐标系统的转换。
   ②沉降测量:观测建筑物不正常的沉降、不均匀沉降,以
        利及时采取措施,防止建筑物损坏。
   ③施工放样:根据设计图纸上工程建筑物的平面位置和高
        程,测设到实地。
   ④竣工验收:工程项目竣工后,对该项目是否符合规划设
        计要求,进行空间位置关系的检验。
   ⑤地形测绘:各种比例尺地形图的测绘。
   ⑥测量监理矿山测量水利工程测量等。